Uvjeti poslovanja
Uvjeti poslovanja

Plaćanje na našim web stranicama je sigurno! Za sigurnu autorizaciju plaćanja na našim stranicama koristimo usluge tvrtke WSPay. Sva online plaćanja koja se izvrše putem naših stranica izvršavaju se kroz vezu zaštićenu sa 256-bitnom SSL enkripcijom i dodatno su enkriptirana prema financijskim ustanovama. U obavljanju našeg posla primjenjujemo svjetske standarde za sigurnost poput PCI-DSS i ISO 27001.

Tvrtka MeetMe d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; MeetMe d.o.o. informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici tvrtke MeetMe d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

1. OPĆE ODREDBE
Ovdje objavljeni opći uvjeti i upute sastavni su dio ugovora između turističke agencije ME ET ME d.o.o. (u daljnjem tekstu: MEETME) i putnika koji prijavljuje odabrani aranžman. Ukoliko je u pojedinom programu objavljena odredba različita od objavljenih u točkama ovih uvjeta, primjenjuje se odredba/uvjet objavljen u programu.

2. PRIJAVE I UPLATE
Prijave za putovanje primaju se u poslovnici organizatora putovanja ili putem on-line prijava, zavisno od vrste turističke usluge. Prilikom prijave putnik je dužan dati sve podatke ili dokumente koje zahtijeva određeni program putovanja.
a) Prilikom prijave kupac uplaćuje 30 % vrijednosti aranžmana, a preostalih 70 % iznosa treba uplatiti najkasnije 14 dana prije polaska na put ukoliko nije drugačije navedeno na programu putovanja.
b) Za “rezervacije na upit” uplaćuje se akontacija prema cjeniku odgovornog organizatora. Organizator neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Ako putnik ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena prema njegovom zahtjevu, organizator će zadržati uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije. Putnik je suglasan da ne potražuje kamatu zbog plaćanja unaprijed. Potpisivanjem ugovora, vouchera ili prijavnice, odnosno diktiranjem broja svoje kreditne kartice kod kupnje usluga putem sredstava daljinske komunikacije, putnik u cijelosti prihvaća ove Uvjete rezervacije putovanja koje je prethodno pažljivo proučio. Na taj način sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza i za putnika i za organizatora.

3. SADRŽAJ I CIJENA ARANŽMANA
Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je organizator putovanja naveo u programu putovanja. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana pa ih stoga putnik posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na cijenu aranžmana. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja plaćaju se turističkom pratitelju ili predstavniku organizatora putovanja u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža. Cijene putovanja su objavljene na programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene navedene u našim programima bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u odredištu u kojem boravite te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije.
Cijena aranžmana ne uključuje (osim ako nije drukčije dogovoreno): fakultativne izlete i posjete, moguće troškove pribavljanja i izdavanja viza, ulaznice za objekte koji se posjećuju. Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl.) putnik posebno plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja.
Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja, prehrane, prijevoznih i drugih usluga, cijene goriva, odnosno u slučaju promjene vrijednosnog odnosa valuta koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana.

4. MINIMALNI BROJ PUTNIKA
Za svako putovanje određen je najmanji broj putnika na temelju kojeg je rađena kalkulacija cijene aranžmana. U slučaju manjeg broja putnika od kalkuliranog, grupa nadoplaćuje za razliku do kalkuliranog broja.

5. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju organizatora u većoj mjeri nego obavijesti navedene u programu putovanja.

6. PROMJENA PROGRAMA
Organizator putovanja ima pravo promijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 2). Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora. MEETME također zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena reda letenja ili nastupanja izvanrednih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja (izmijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode i druge okolnosti na koje MEETME ne može utjecati), i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu.

7. PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ
Organizator može otkazati aranžman potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa organizatoru bi bile opravdanim razlogom da program ne objavi i ne prima prijave aranžmana. Organizator može također otkazati aranžman ako se ne prijavi neophodan broj putnika predviđen za određeni aranžman. Uz program svakog aranžmana organizator putovanja objavljuje minimalan broj putnika. Organizator je dužan sve kupce izvijestiti o otkazu najmanje 5 dana prije početka aranžmana te im vratiti cjelokupni uplaćeni iznos aranžmana.

8. ODUSTAJANJE POJEDINACA
Svako odustajanje mora se pismeno prijaviti u poslovnici MEETME. U slučaju odustajanja pojedinca od putovanja za troškove do tada obavljenih poslova agencija od ukupne cijene iznosa zadržava slijedeće iznose : do 75 dana prije puta - 20 % od 74 do 21 dan - 50 % od 20 do 8 dana - 75 % 0d 7 do 0 dana - 100 % (bez obzira na razlog)

9. ODUSTAJANJE GRUPE ILI DIJELA GRUPE
Pod dijelom grupe podrazumijeva se 5 ili više osoba. Svako odustajanje grupe ili dijela grupe mora se pismeno prijaviti u poslovnici MEETME. U slučaju odustajanja za troškove do tada obavljenih poslova agencija od ukupne cijene putovanja zadržava slijedeće iznose : sva odustajanja do 90 dana prije puta - 20 % odustajanje od 89 do 60 dana prije puta - 50 % 59 dana do 0 dana prije puta - 100 %

10. OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZ
Da bi putnik izbjegao troškove u slučaju otkaza putovanja može uplatiti osiguranje od rizika otkaza putovanja. Osiguranje od otkaza putovanja naplaćuje se prilikom sklapanja Ugovora i nije ga moguće uplatiti naknadno. Premija osiguranja izračunava se ovisno o vrijednosti putovanja, a prema cijeniku Osiguravajućeg društva. Što se ima smatrati nepredviđenom zaprekom navedeno je u polici osiguranja. U slučaju otkazivanja aranžmana ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza niti trošak nabavke vize, unatoč tome što putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja.

11. OBVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA
Organizator je dužan brinuti o izvršenju usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara putniku zbog možebitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove.

12. OBVEZE PUTNIKA
Putnik je dužan:
- posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Pratitelj ili predstavnik organizatora će pomoći, ali uz uvjet da se program neometano odvija. Ako je za neko putovanje potrebita viza, organizator putovanja može, na zahtjev putnika, kada je to moguće uz nadoplatu posredovati u njenom pribavljanju. Organizator putovanja ne jamči ishođenje viza, - cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i /ili neispravnost putnih isprava koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju organizatora putovanja te se obračunavaju otkazni troškovi iz članka 8.,
- poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja, - pridržavati se kućnog reda u svim posjećenim objektima te surađivati s izvršiteljima usluga u dobroj namjeri, -pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem i/ili predstavnikom organizatora putovanja, -prilikom polaska na putovanje turističkom pratitelju odnosno predstavniku organizatora predočiti dokument o plaćenom aranžmanu (original voucher, potvrdu o uplati, kopiju virmana).
U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara organizatoru za učinjenu štetu.

13. PRTLJAGA
Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do težine koju određuje zračni prijevoznik.
Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika.
Djeca do dvije godine starosti nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu. Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada osobne prtljage.
Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unesenim u kabinu autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja autobusa dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga se preporuča osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva.
Organizator putovanja nije odgovoran za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu (preporuča se najam sefa). Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta, ovisno gdje su oštećenje ili gubitak nastupili.

14. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE i ZDRAVSTVENI PROPISI
Putnik zdravstveno osiguran u RH ima pravo na prema , za zdravstvene usluge u zemlji i inozemstvu u opsegu i uvjetima i propisima zdravstvenog osiguranja. Obavještenje o svom pravu putnik mora sam pribaviti prije polaska na put. Transfer do bolnice, sve troškove liječenja putnik sam podmiruje i na osnovu računa podnosi zahtjev povrat sredstava svom zdravstvenom osiguranju.

Putnik je dužan obavijestiti MEETME o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje.

15. PUTNO OSIGURANJE
Cijena putovanja ne uključuje osiguranja od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage, osiguranje od rizika otkaza putovanja, niti zdravstveno osiguranje. Potpisivanjem ugovora smatra se da je putniku bio ponuđen i preporučen paket putnih osiguranja, te dani na uvid uvjeti osiguranja prije kupnje.

16. SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE
Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ako kupac nije izričito ugovorio sobu/apartman s posebnim odlikama, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisanu u katalogu i cjeniku. Ako je moguće, organizator će pokušati zadovoljiti putnikov dodatni zahtjev za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Smještaj najčešće nije moguć prije 16.00 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se moraju napustiti do 10 sati ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Dolaske iza 18 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drukčije naznačeno. Brojem raspoloživih kreveta u apartmanu određen je i najveći mogući broj gostiju u apartmanu tj. u apartman se ne može smjestiti više gostiju. Dijete se računa kao odrasla osoba. Vlasnik apartmana ima pravo na licu mjesta odbiti smještaj gostiju ako je broj osoba veći od najavljenih od strane agencije. U sobe/apartmane nije dozvoljeno dovoditi kućne ljubimce ako nije drukčije navedeno, a ako je dozvoljeno, plaća se doplata za boravak kućnih ljubimaca.

17. POČINJENE ŠTETE
Svu namjerno počinjenu štetu (u autobusu, hotelu i sl.) za vrijeme trajanja aranžmana namiruje putnik počini- lac, a na osnovu izvršenog uvida počinitelja i oštećenog. POLOG U HOTELIMA - ukoliko hotelijer zahtjeva polog za slučaj štete, isti će se sakupiti od putnika neposredno ulaska u hotelske sobe i pohraniti na recepciji. Polog se u cijelosti vraća ukoliko nije počinjena nikakva šteta.

18. RJEŠAVANJE PRIGOVORA
Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki putnik - nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Svaki putnik - nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno; organizator neće primiti u postupak grupne pritužbe.
Postupak u svezi s prigovorom:
- odmah, na samome mjestu, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja odnosno predstavnika organizatora, a ako ga nema, kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili s predstavnikom organizatora i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti.
- ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, putnik s turističkim pratiteljem ili predstavnikom organizatora ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde.
- najkasnije 8 dana po povratku s puta putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik i možebitne račune za dodatne troškove. Organizator će primiti u postupak samo potpuno dokumen-tirane pritužbe koje primi u navedenome roku 8 dana.
- organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku 14 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja prituže zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davalaca usluga najviše za još 14 dana. Organizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu odmora.
Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo kupca na nadoknadu idealne štete.

19. OSIGURANJE ZA SLUČAJEVE PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, MEETME je sa osiguravateljem sklopio Ugovor o osiguranju za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja zbog kojeg usluga putovanja izostane odnosno radi naknade troškova povratka Putnika u mjesto polaska. U slučaju nastanka osiguranog slučaja Putnik treba na najbrži način kontaktirati osiguravatelja Euroherc osiguranje d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 282, tel: 01/ 6004209 (broj police jamčevnog osiguranja: 802296311), . Ovaj dokument vrijedi kao Potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja.
 
20. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, MEETME ima kod osiguravajućeg društva Euroherc d.d. (broj police osiguranja 802296309), sklopljen Ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza, broj . Djelatnici agencije upoznati će PUTNIKA sa sadržajem važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju MEETME prouzroči PUTNIKU neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman, a Putnik potpisom Ugovora o putovanju potvrđuje da je upoznat sa sadržajem navedenog Ugovora o osiguranju.

 

21. INFORMACIJE
Obavijesti koje putnik dobije na prijavnome mjestu ne obavezuju organizatora u većoj mjeri nego što su to obavijesti i informacije navedene u samom programu putovanja.

ZAVRŠNE ODREDBE
Ovi uvjeti putovanja vrijede za sve programe koje izdaje agencija MEETME, bilo to posebno naznačeno na programima ili ne. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja. Moguća/predviđena odstupanja od ovih uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja.

U Zagrebu, 1.svibnja 2012.
Odgovorni organizator:
ME TE ME d.o.o. za usluge, turistička agencija
Profesionalni organizator kongresa
adresa: Trpimirova 19, 10000 Zagreb
sjedište: Trpimirova 19 10000 Zagreb
e-mail info@meetme.hr
web http://www.meetme.hr
telefon (01) 4550 335, fax (01) 4550 242
IBAN: HR5723400091110456270
OIB: 63634588885
matični broj: 2708183
id kod: HR-AB 01-080747857

 

 

Important notice

All payments will be effected in Croatian currency. The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian kuna (HRK) according to the current exchange rate of the Croatian National bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

AmericanExpress Master Card Visa WsPay

American Express Master Card Visa